Beheerst Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en
behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en
integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar
mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot
onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.
Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze
klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking
uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.
Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde
functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers /
adviseurs stellen vastgelegd.
De verantwoordelijkheden m.b.t. personeelbeleid en beloningsbeleid zijn vastgelegd in o.a.
een procesbeschrijving en werkinstructies.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden
gehanteerd.
Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling
 • Transparant
 • Eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Geen variabel inkomen
 • Adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving opbouw beloning

Het salaris bestaat uit de volgende componenten welke in de volgende paragraaf worden
uitgewerkt: Vast salaris/onkostenvergoeding
Het beloningsbeleid is van toepassing op personeel en directie.

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

 1. Salaris (vakantiegeld /dertiende maand). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de paragraaf beoordeling en salarisverhoging.
 2. Premievrij pensioen.
 3. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen
  fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke
  telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen
verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.
Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons
dienstverleningsdocument. Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel
van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige
behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben
voor onze onderneming m.b.t.:

 • Continuiteit van onderneming
 • Beheersbaarheid van personeelskosten
 • Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • Verloop van personeel

Wij hebben een risicoanalyse gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico’s
inzichtelijk hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen welke zijn verwerkt in het
beloningsbeleid. Deze analyse zal jaarlijks worden uitgevoerd.

Beoordeling en salarisverhoging

Jaarlijks houdt de leidinggevende een beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en
doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden) geformuleerd en te beinvloeden door de medewerkers.
De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling/salarisverhoging/
promotie:

 • Vakbekwaamheid /deskundigheid
 • Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit)
 • Kwaliteit adviezen. Deze worden beoordeeld door interne audits / 4 ogen principe.
 • Collegialiteit
 • Commerciele resultaten (nieuwe productie, behoud, nazorg etc.)
 • Commerciele adviesvaardigheid
 • Zelfstandigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motivatie

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemingsdoelstellingen een rol in de
beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

Transparantie beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en
dienstverleningsdocument. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze
dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.
Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling
(de klant centraal). Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen
leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.
In het dienstverleningsdocument en/of op onze website vermelden we de tekst met de
volgende strekking: “In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal.
Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen.
Onze medewerkers worden uitsluitend beloond op basis van een vast salaris. Er is dus geen
sprake van een variabele beloning, zodat het klantbelang voorop staat. Wij sturen onze
medewerkers aan op kwalificatie, integriteit, zorgvuldigheid en klanttevredenheid. De
beoordeling op deze gedragseisen bepaalt het vaste inkomen van onze medewerkers.”

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid
en wordt een risico analyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het
beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden?
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging? Waarop zijn deze gebaseerd?